Loven om selvidentifisering av juridisk kjønn ble innført i 2016. 

“Jurdisk kjønn” er et siffer i personnummeret, som indikerer hunkjønn eller hankjønn. Sifferet utløser rettigheter og plikter forbundet med kjønn. 

Når man endrer juridisk kjønn, endrer man personnummer. Man endrer juridisk kjønn ved å sende inn et skjema til skatteetaten.

Loven om juridisk kjønn ble utformet for at alle over 6 år skal kunne endre juridisk kjønn uten krav om forklaring eller legeerklæringer. 

Loven ble innført spesifikt for at mennesker ikke skulle måtte foreta endringer på kropp. 

Det eksisterer ingen muligheter til å kunne differensiere mellom hunkjønn og hankjønn fra folkeregistrert data.

Det eksisterer ingen muligheter til å kunne differensiere mellom kjønn og kjønnsidentitet fra folkeregistrert data. 

Konsekvensen av dette er at Norge ikke er i stand til å kunne føre statistikk med indikatoren “biologisk kjønn”, slik de er forpliktet til gjennom FNs Bærekraftsmål og FNs Kvinnekonvensjon.