Vedtekter WHRC Norge


Foreningens navn    1

WHRC Norge

§ 2 Formål    2

§ 3 Organisasjonsform    3

§ 4 Medlemmer    3

Fullt medlem    3

Støttemedlem    4

§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet    4

§ 6 Årsmøte    4

§ 7 Årsmøtets oppgaver    5

Årsmøtet skal    5

Gjennomføre valg av    5

§ 8 Ekstraordinære årsmøter    6

§ 10 Signaturrett    7

§ 11 Vedtektsendring    7

§ 12 Oppløsning    7

 

Foreningens navn er:  

Women’s Human Rights Campaign Norge 

Akronym: WHRC Norge

§ 2 Formål 

 

WHRC Norge har til formål å 

 

Påvirke til politisk bekreftelse av kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter, slik de er definert og beskrevet i FNs Kvinnekonvensjon og i Erklæring om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter (Declaration of women’s sex-based rights)

 

Fremme i Norge det internasjonale arbeidet som foretas av Women’s Human Rights Campaign

 

Endre loven om juridisk kjønn og irettesette diskrimineringen mot kvinner som følge av loven om juridisk kjønn

 

WHRC Norge skal oppnå formålet gjennom følgende aktiviteter:

Tilrettelegge for kvinner muligheten til studier, diskusjoner og debatt om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter, på fysiske og digitale arenaer, gjennom blant annet seminarer og formidling av WHRCs webinarer

 

Fasilitere for at kvinners stemmer og meninger når frem til politikere, spesielt i forbindelse med lovendringsforslag som påvirker håndhevelsen av kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter, gjennom å blant annet overvåke lovendringsforslag, ved å formidle dette til kvinner 

 

Fasilitere for at kvinners meninger får rom til å formes uten å begrenses av frykt  for trakassering eller straffeforfølgelse

 

Bistå kvinner anklaget for diskriminering som følge av loven om juridisk kjønn

 

Bistå kvinner som har blitt diskriminert som følge av loven om juridisk kjønn

 

Overvåke å delta i høringer for lovendringsforslag § 3 Organisasjonsform 


Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser. 

 

Organisasjonen jobber med ideelt arbeid og jobber ikke for å oppnå profit. Eventuelt overskudd etter endt skatteår skal ikke tas ut i utbytte av styremedlemmer, men videreføres innad i organisasjonen. Se paragraf §12 om håndtering av overskudd ved evt. oppløsning av organisasjonen.


§ 4 Medlemmer 

 

Organisasjonen har to typer medlemskap; 

Fullt medlem 

Kun kvinner kan være fullt medlem. 

 

For å bli fullt medlem må man ha fått godkjent søknad og ha skrevet under på Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter.  

Støttemedlem

Alle som har signert på Erklæringen for kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter, kvinner eller menn, anonymt eller med navn, kan være støttemedlemmer

 

Kontigent

Både fullt medlemskap og støttemedlemskap krever innebetalt medlemskontingent for inneværende periode.


Kontigent for fullt medlemskap er 150 kr pr kalenderår

Kontigent for støttemedlemmer er 300 kr pr kalenderår


§ 5 Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet 


Fullt medlem

Medlemmer med fullt medlemskap har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. 

 

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. 

 

Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøte. 

 

Støttemedlem

Støttemedlemmer har rett til å delta på årsmøter, men har ikke stemmerett, og kan ikke stille til valg for tillitsverv.


§ 6 Årsmøte 


Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet.
Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, og alle medlemmer har én stemme.

Møteleder velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen.

Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet.

Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.

 

§ 7 Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal  

 • behandle årsmelding  

 • behandle revidert regnskap  

 • behandle innkomne forslag 

 • fastsette kontingent  

 • vedta budsjett  

 

Gjennomføre valg av

 •  leder og nestleder 

 •  styremedlemmer 

 •  revisor 

 

§ 8 Ekstraordinære årsmøter 

 

Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 

 

Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen. 

 

§ 9 Styret 

 

Foreningen har et styre på 3 medlemmer.

 

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. 

 

Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. 

 

Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser  

 

 • oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instruks for disse  

 

 • administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser  

 

 • representere foreningen utad. 

 

Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 10 Signaturrett

 

Styret har signaturrett i fellesskap

Styreleder innehar signaturrett i situasjoner der det er upraktisk å avvente styrets vurdering, så lenge det som avgjøres er i overensstemmelse med WHRC Norges overordnede formål. 

 

Styreleder må begrunne for styret bruk av signaturrett. 

Om styret finner begrunnelsen utilstrekkelig, må styreleder i den grad det er mulig endre på avgjørelser slik at de er i samsvar med styrets vurderinger. 

§ 11 Vedtektsendring 

 

Endringer av disse vedtektene kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

§ 12 Oppløsning 

 

Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og krever 2/3 flertall. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøte bestemmer. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse. 

 

Brukervilkår og medlemskap i WHRC Norge og whrc.no

Medlemskap

Vilkår for medlemskap

Ved innmelding samtykker du i at opplysningene du gir lagres i WHRC Norges og Matriarken Forlags medlemsdatabase.

Vi bruker personopplysningene dine til å kunne administrere medlemskapet ditt, og til å gjøre bruken av nettsiden lettere. Vi kan bruke informasjonen til å kontakte deg per brev, telefon og via elektroniske kanaler for å informere deg om medlemskapet, innkalling til årsmøter eller om viktige kampanjer fra WHRC Norge. Du kan se og endre opplysningene vi har lagret om deg på “Min side”.

 

MEDLEMSKAPETS GYLDIGHET


Kun kvinner kan få innvilget medlemskap. 


Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført og medlemsbetingelsene er akseptert.

Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Endringer kan gjøres via Min side eller ved å sende en e-post til til kontakt@whrc.no.

FULLT MEDLEMSKAP

Medlemskapet er gyldig når innmelding er gjennomført, medlemsbetingelsene er akseptert og kontingent er innbetalt.

Medlemskap opprettes når det opprettes bruker på whrc.no i kombinasjon med betalt medlemskontigent.

For å få innvilget fullt medlemskap, må søkeren godta betingelsene i søknadsskjemaet, og ha skrevet under på Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter. Kun kvinner kan få innvilget fullt medlemskap. 

Innbetalt kontingent refunderes ikke.

Endringer kan gjøres via Min side eller ved å sende en e-post til til kontakt@whrc.no.

PRISER

Priser for medlemskap er 150 kr for fullt medlemskap, og 300 kr for støttemedlemmer. 

TILGANG TIL MEDLEMSSIDER

Ved innbetalt medlemskontigent, vil det opprettes en bruker for deg på medlemssiden. Du vil få tilgang til denne siden via en kode som sendes i epost. Send epost til kontakt@whrc.no for veiledning ved behov.

UTMELDING

Meld deg ut ved å slette brukerkonto på whrc.no, eller ved å sende epost med erklæring om utmelding.

Unnlatt betaling av kontingent til WHRC Norge gjelder også som utmelding.

 

ENDRING AV VILKÅR

WHRC Norge forbeholder seg retten til å gjøre små endringer på ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli varslet til medlemmer gjennom epost.

Høringsuttalelse om forbud mot konverteringsterapi

https://youtu.be/dBVfXPxfwHo?t=8   Høringsinnspill om forbud mot konverteringsterapi    Women’s Human Rights Campaign Norge September 2021   Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal grasrotbevegelse av

Høringsinnspill NOU 20 – Ny Barnelov

Om Women’s Human Rights Campaign Norge WHRC Norge er den norske avdelingen av Women’s Human Rights Campaign. WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som er etablert

Kvinner er hunkjønn og kjønnsbaserte menneskerettigheter

Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

Det er fysisk umulig å bytte kjønn

Menn kan ikke bli kvinner.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter

Gi en gave

Doner til WDI Norges Advokatfond