Artikkel 2

Til påminnelse og bekreftelse om at morskap er utelukkende en kvinnelig status

2a) Understreker CEDAW/Kvinnekonvensjonen den «sosiale betydningen av svangerskap, fødsel og barsel», og Artikkel 12 (2) erklærer at konvensjonspartene [skal] trygge kvinner egnete helsetjenester i samband med graviditet, fødsel og tiden etter fødselen».

2b) Mødrerettigheter og -tilbud er basert på kvinners unike evne til å bli gravide og føde barn. De fysiske og biologiske karakteristikkene som skiller personer av hankjønn fra personer av hunkjønn, innebærer at kvinners reproduktive evner ikke deles med menn som hevder å ha en kvinnelig ‘kjønnsidentitet’.

Stater skal forstå at det å inkludere menn som hevder å ha en kvinnelig ‘kjønnsidentitet’ inn i den juridiske kategorien mor i lovverk, politikkutvikling og praksis, og den tilsvarende inkluderingen av kvinner som hevder å ha en mannlig ‘kjønnsidentitet’ inn i kategorien far, utgjør diskriminering av kvinner gjennom å forsøke eliminere kvinners unike status og kjønnsbaserte rettigheter som mødre.

c) Stater må sikre at ordet ‘mor’ og andre ord tradisjonelt brukt for å betegne kvinners reproduktive evner basert på kjønn, fortsatt blir brukt i grunnlov, lovgivning, svangerskaps- og barselomsorg og i retningslinjer som retter seg mot mødre og morskap.
Betydningen av ordet ‘mor’ skal ikke endres til å inkludere menn.

Les uttalelser fra WHRC Norge med relevans til artikkel 2

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Skriv under på erklæringen