Kvinner har rett til trygg fødsel der de bor!

Kvinner har rett til trygg fødsel der de bor!

WHRC støtter Bunadsgeriljaen i kampen mot stenging av fødeavdelingen i Kristiansund. WHRC ser med sterk bekymring på fødekvinners stilling i Norge, og stadig rasering / nedprioritering av fødselsomsorgen.

Kvinner skal ikke bli diskriminert og satt i fare fordi de har den rolle å føde barn. God fødselsomsorg er en av kvinners kjønnsbaserte rettigheter, forankret i FNs kvinnekonvensjon.

Kvinner er sårbare før, under og etter fødsel, og stater skal møte fødekvinners helsebehov.

Rasering av fødetilbud er et brudd på kvinnekonvensjonen – som Norge har forpliktet seg til. Artikkel 14, b:

Konvensjonspartene skal ta hensyn til de særlig problemer kvinner på landsbygda møter og til den viktige rolle landsbygdkvinnene spiller i forsørgelsen av familiene, blant annet ved sitt arbeid på områder som faller utenfor pengeøkonomien. De skal treffe alle egnete tiltak for å sikre at bestemmelsene i denne konvensjon gjøres gjeldende for kvinnene på landsbygda. Konvensjonspartene skal treffe alle egnete tiltak for å avskaffe diskriminering av kvinner på landsbygda, slik at de får delta i og dra nytte av distriktsutbyggingen på grunnlag av likestilling mellom menn og kvinner.

Særskilt skal de sikre disse kvinner rett til: (b) å få adgang til tilfredsstillende helsetjenester, herunder informasjon, rådgivning og bistand når det gjelder familieplanlegging,

Geografi og avstand skal ikke begrense kvinners fødetilbud!

Når man utformer og bygger byer, tettsteder og bygder så skal kvinner og kvinners behov også være med i den planleggingen. Når fødeavdelingen i Kristiandsund må stenge på grunn av mangel på gynekologer og derfor ikke kan gi kvinner et forsvarlig tilbud, er dette diskriminering av kvinner.

I tillegg til FNs kvinnekonvensjon, er tryggehet for fødekvinner også en del av FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmål nummer 3 er å redusere dødeligheten blant fødende. Ved at mangel på kompetente helsefagsarbeidere fører til nedleggelse av fødetilbud i distriktene, beveger Norge seg i motsatt retning av disse målene.

WHRC forventer at Norge – et av verdens rikeste land – overholder sin forpliktelse til kvinner og til FN, og sørger for at kvinner i alle Norges distrikter har et trygt og godt fødetilbud.

Vi støtter Bunadsgeriljaens ansvarliggjøring av Kristiandsund og av staten!
Kvinner har rett til trygg fødsel der de bor!

 

Se Bunadsgeriljaens underskriftskampanje!

Høringsuttalelse om forbud mot konverteringsterapi

https://youtu.be/dBVfXPxfwHo?t=8   Høringsinnspill om forbud mot konverteringsterapi    Women’s Human Rights Campaign Norge September 2021   Women’s Human Rights Campaign er en internasjonal grasrotbevegelse av

Høringsinnspill NOU 20 – Ny Barnelov

Om Women’s Human Rights Campaign Norge WHRC Norge er den norske avdelingen av Women’s Human Rights Campaign. WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som er etablert

Kvinner er hunkjønn og kjønnsbaserte menneskerettigheter

Det er diskriminering mot kvinner å ignorere disse rettighetene.

Det er fysisk umulig å bytte kjønn

Menn kan ikke bli kvinner.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Skriv under på erklæringen om kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter

Gi en gave

Doner til WDI Norges Advokatfond