Artikkel 6

Til påminnelse og bekreftelse om kvinners rett til politisk deltakelse basert på kjønn, skal stater:

6a) «Treffe alle egnete tiltak for å avskaffe diskriminering av kvinner i landets politiske og offentlige liv».
(CEDAW, Kvinnekonvensjonen, Artikkel 7).

Dette må inkludere alle former for diskriminering av kvinner der menn som hevder å ha kvinnelig ‘kjønnsidentitet’ inkluderes i kategorien kvinner.

Alle særskilte tiltak for å bedre kvinners tilgang til stemmerett, valgbarhet, deltakelse i utforming av statlig politikk og dens gjennomføring, det å ha offentlige verv, utføre alle former for offentlige funksjoner og deltakelse i ikke-statlige organisasjoner og foreninger rettet mot offentlighet og politikk, skal være basert på kjønn og ikke diskriminere kvinner ved å inkludere menn som hevder å ha kvinnelig ‘kjønnsidentitet’.

b) Sikre at «Når konvensjonspartene vedtar midlertidige særtiltak for å fremme faktisk likestilling mellom menn og kvinner» (CEDAW, Kvinnekonvensjonen, Artikkel 4), så skal dette kun gjelde personer av hunkjønn og skal ikke diskriminere kvinner gjennom å inkludere menn som hevder å ha kvinnelig ‘kjønnsidentitet».

Les uttalelser fra WHRC Norge med relevans til artikkel 6

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Skriv under på erklæringen