Artikkel 1

Til påminnelse og bekreftelse om at kvinners rettigheter er basert på kategorien kjønn

Stater må opprettholde kategorien kjønn som sentral, og ikke ‘kjønnsidentitet’, når det gjelder kvinners og jenters rett til å være frie fra diskriminering.

1a) For denne Deklarasjonens formål, betyr uttrykket «diskriminering av kvinner» enhver kjønnsmessig sondring, utelukkelse eller innskrenkning som har som virkning eller formål å svekke eller utelukke anerkjennelsen, utnyttelsen eller utøvelsen av kvinners menneskerettigheter og grunnleggende friheter på det politiske, økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile eller ethvert annet område.
(CEDAW, Kvinnekonvensjonen, Artikkel 1).

Stater skal forstå at det å inkludere menn som hevder å ha en kvinnelig ‘kjønnsidentitet’ inn i kategorien kvinner i lovverk, politikkutvikling og praksis, utgjør diskriminering av kvinner ved å hindre anerkjennelsen av kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter.

Stater skal forstå at det å inkludere menn som hevder å ha en kvinnelig ‘kjønnsidentitet’ inn i kategorien kvinner, fører til at menn inkluderes i kategorien lesbisk, noe som utgjør diskriminering av kvinner gjennom å hindre anerkjennelsen av lesbiskes kjønnsbaserte menneskerettigheter.

1b) Stater «skal på ethvert tidspunkt, særlig da på de politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle områder, treffe alle hensiktsmessige tiltak, herunder lovvedtak, for å sikre kvinner hel og full utvikling og framgang, slik at de garanteres utøvelsen og nytten av menneskerettighetene og grunnleggende friheter på like fot med menn».
(CEDAW, Kvinnekonvensjonen, Artikkel 3).

Dette må inkludere at definisjonen av kjønn og kategorien kvinne i lovverk, politikkutvikling og praksis, må endres tilbake til følgende:

Kategorien kvinne betyr voksen person av hunkjønn,
kategorien lesbisk betyr voksen person av hunkjønn hvis seksuelle orientering er rettet mot andre voksne personer av hunkjønn,
og kategorien mor betyr forelder av hunkjønn.
Menn som hevder å ha kvinnelig ‘kjønnsidentitet’ må være ekskludert fra disse kategoriene.

c) Stater «fordømmer diskriminering av kvinner i alle dens former og er enige om uten opphold å ta alle tjenlige midler i bruk i en politikk for å avskaffe diskriminering av kvinner»
(CEDAW, Kvinnekonvensjonen, Artikkel 2).

Dette må inkludere at den diskrimineringspraksis mot kvinner der menn som hevder å ha en kvinnelig ‘kjønnsidentitet’ inkluderes i kategorien kvinner, avskaffes.
Slik inkludering bryter ned kvinners rett til trygghet, verdighet og likeverd.

d) Stater må sikre at ordene ‘kvinne’, ‘jente/pike’ og ord tradisjonelt brukt for å vise til kvinners kroppsdeler og kroppsfunksjoner basert på kjønn fortsetter å være de ordene som blir brukt i grunnlov, lovgivning, i virksomheter/serviceytende sektor (provision of services) og i retningslinjer når man refererer til personer av hunkjønn.
Betydningen av ordet ‘kvinne’ skal ikke endres til å inkludere menn.

Les WHRC Norges uttalelser med relevans til artikkel 1

WHRC Norge om Prop 66L

Kvinner er hunkjønn. Hunkjønn er den av artene som møter all risiko i forbindelse med reproduksjon. For mennesker inkluderer denne risikoen sosiale, økonomiske, juridiske og fysiske faktorer. Kvinners rettigheter er utformet for å motvirke slik risiko. Å fjerne ordet «kvinne» og å endre på definisjonen av kjønn, sletter i praksis kvinners rettigheter, og er et angrep på kvinners menneskerettigheter.

Les uttalelsen

Om stortingets første behandling av prop 66 L

Vi oppfordrer stortingsrepresentantene til å lese Erklæringen om kvinners kjønnsbaserte rettigheter, som viser hvordan konseptet kjønnsidentitet fører til konflikter med kvinners rettigheter, og at disse rettighetene og konfliktene tas med i vurderingene om hvordan man kan gi sårbare grupper bedre rettsvern i Norge.

Les uttalelsen

Artikkel 1

Kjønn er en fysisk og biologisk karakteristikk som skiller hankjønn fra hunkjønn. Kvinner og jenters rettigheter skal ta utgangspunkt i kjønn, ikke i kjønnsidentitet.

Artikkel 2

Det bryter med eksisterende menneskerettigheter å inkludere hankjønn i kategorien mor.

Artikkel 3

Tvunget svangerskap og surrogati er brudd på kvinners rettigheter.

Artikkel 4

Kvinner har rett til å forme sine egne meninger og tanker.

Dette inkluderer retten til å ha og ytre meninger om kjønn og kjønnsidentitet uten å bli utsatt for tvang eller straff.

Artikkel 5

Kvinner har rett til å møtes og til å organisere seg.

Artikkel 7

Kvinner har rett til egne kvinneklasser i sport.

Artikkel 8

Kvinner har rett til egne rom, til å telle i statistikk og til å omtale overgriperes kjønn.

Artikkel 9

Barn har rett til beskyttelse mot unødvendige medisinske inngrep, og til en skolegang som inneholder riktig informasjon om kjønn, biologi og reproduksjon.

Skriv under på erklæringen