Day: 16 February 2021

Interkjønn

Biologisk kjønn

Interkjønn er ikke andre typer kjønn

Sjeldne interkjønntilstander brukes ofte som argument om at det eksisterer mer enn to kjønn. Interkjønntilstander brukes også som argument om at det burde opprettes en tredje kjønnskategori.

Dette er feilinformasjon som bidrar til stigmatisering av mennesker med slike tilstander, som ikke ønsker å bli kategorisert som noe annet enn hunn eller hann.

Mer om interkjønn/DSD og om hva mennesker med disse tilstandene tenker om tredje kjønnskategorier i Bufdirs rapport her.

Det eksisterer ikke andre typer kjønn enn hunkjønn eller hankjønn.

Dette inkluderer de sjeldne tilfellene kjent som interkjønn/DSD (variasjoner i kjønnsutvikling) Disse tilstandene ble tidligere kalt hermafrodittisme/pseudo-hermafrodittisme, med referanse til den greske myten om tvekjønnethet. Interkjønn-aktivister har jobbet i årevis med å fjerne disse begrepene fra bruk i medisin, da de ikke reflekterer virkeligheten ved interkjønn/DSD. 

Interkjønn/DSD er ikke tredje typer kjønn, og talspersoner og aktivister for interkjønn/DSD-rettigheter har gjentatte ganger uttalt at de ikke ønsker at disse tilstandene skal legges til grunn for å innføre en tredje kjønnskategori. 

Studier viser også at mennesker med disse tilstandene ikke fører tilhørighet til LHBTI-organisasjoner eller politikk, og at det å referere til disse tilstandene som eksempler på at biologisk kjønn er mangfoldig, oppfattes som stigmatiserende. 

Interkjønn/DSD er kjønnsspesifikke variasjoner i kjønnsutvikling – det vil si, variasjoner som inntreffer kjønnene forskjellig. Dette fordrer at organismen i utgangspunktet har potensiale for en spesifikk kjønnsutvikling, som tilstandet fører til variasjoner i. De to mulige kjønnene mennesket kan utvikles til, er hunkjønn eller hankjønn. 

Utviklingen av hankjønn skjer ved tilstedeværelse av et fungerende SRY-gen, som vanligvis finnes på Y-kromosomet. Utviklingen av hunkjønn skjer ved fravær av et SRY-gen.

I svært sjeldne tilfeller kan dette genet ha blitt translokalisert til et x-kromosom. I slike svært sjeldne tilfeller, gitt at SRY-genet og tilhørende kaskader av genuttrykk fungerer, vil det utvikles XX-hankjønn.

Dette fører ikke til utvikling av andre typer kjønn enn hankjønn eller hunkjønn.

I andre tilfeller kan SRY-genet eller tilhørende kaskader av genuttrykk være dysfunksjonelt. Ved fravær av et fungerende SRY-gen eller tilhørende kaskader av genuttrykk, vil kjønnsdifferensierte celler i organismen utvikles til hunkjønn. Dette er fordi alle homo sapiens alltid har et X-kromosom som er arvet av mor, og som med dette gir reserve-gener i tilfeller der gener på det andre kjønnskromosomet er dysfunksjonelle. 

 

Det finnes bare to biologiske kjønn.

Biologisk kjønn

Det finnes bare to biologiske kjønn

Kjønn er en biologisk mekanisme for reproduksjon, definert ved en organismes potensiale for å produsere en av de to typene kjønnscellene som eksisterer i seksuelt dimorfe arter, inkludert arten homo sapiens, mennesket. 

 

Hunkjønn defineres som en av artene med potensiale for å produsere ova. Ova er karakterisert ved å være enorme i størrelse og produseres i et begrenset antall i løpet av fosterstadiet. Ova modnes i løpet av en begrenset tidsperiode av kjønnsmodne hunskjønn. Ova inneholder og viderefører to typer DNA; kromosomal DNA og mitokondrial DNA. 

Hankjønn defineres som den av artene som produserer sperm. Sperm karakteriseres ved å være små sammenlignet med ova, ved å være mobile og produseres kontinuerlig av kjønnsmodne hankjønn gjennom hele livet. Sperm inneholder kun en type DNA, kromosomal DNA. 

Kjønn bestemmes ved unfangelse. Mens ova kun inneholder X-kromosom, kan sperm inneholde enten Y-kromosom eller X-kromosom. Som hovedregel fører XX-kromosomer til utvikling av hunkjønn (definert ved organismens potensiale for å produsere ova), og XY-kromosomer til utvikling av hankjønn (definert ved organismens potensiale for å produsere sperm.) 

Det eksisterer ingen andre typer kjønnsceller i pattedyr enn ova og sperm. Det eksisterer ingen tilfeller der en organisme er i stand til å produsere begge typer kjønnsceller på en gang. Det eksisterer ingen mennesker som har andre typer kjønn enn hunkjønn eller hankjønn.

Det er like umulig å bytte kjønn som det er å bytte art.

Informert Samtykke

Det er fysisk umulig å bytte kjønn. Det er like umulig å bytte kjønn som det er å bytte art. Allikevel blir sårbare mennesker, barn og unge fortalt at det er mulig å bytte kjønn.

Rett til rettferdige vilkår i idrett

Kvinner og jenter har rett til å trygge og rettferdige vilkår for deltakelse i sport.

Statistikk og FNs Bærekraftsmål

Et av de viktigste verktøyene vi har for å motvirke risiko, diskriminering og utnyttelse av kvinner, er statistikk over kvinner og jenters livssituasjon.

Om erklæringen

  • Women’s Human Rights Campaign har utarbeidet en erklæring som viser hvordan kvinners menneskerettigheter er basert på en biologisk oppfattelse av kjønn, og hvordan rettigheter forbundet med “kjønnsidentitet” bryter med kvinners eksisterende menneskerettigheter. 

Erklæringen er til påminnelse og bekreftelse om at kvinners rettigheter er basert på biologisk kjønn.

Erklæringen består av 9 artikler med temaene

Erklæringens hjemmeside på engelsk finnes her.

Om WHRC Norge

WHRC er en internasjonal interesseorganisasjon som ble etablert i UK i 2019 i reaksjon på uforsvarlig kjønnsidentitetspolitikk. 

Kjønnsidentitetspolitikk fører til at en biologisk definisjon av kjønn erstattes med en performativ oppfattelse av kjønn i lovverk.  Siden kvinners rettigheter er utformet for å motvirke diskriminering og utnyttelse av kvinner og jenter i kraft av at kvinner og jenter er hunkjønn (en biologisk egenskap), fører kjønnsidentitetspolitikk til at kvinners rettigheter slettes. 

WHRC er etablert for å forsvare FNs kvinnekonvensjon og kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter på nasjonale og internasjonalt nivå.

Aktivismen for å erstatte en biologisk oppfattelse av kjønn med en performativ oppfattelse av kjønn er internasjonal og svært godt finansiert. Aktivismen innebærer en rekke lovendringsforslag, blant annet å fjerne begrepet “mor” og “far” fra fødselsattester (som er tilfellet i Malta), innføre kjønnsnøytralt språk, spesielt i medisinske og reproduktive sammenhenger (aktuelt i Norge), innføre kjønnsnøytral seksualundervisning i grunnskolen, og å lovfeste barn som selvstendig samtykkekompetente i forbindelse med medisinske inngrep. 

I reaksjon på denne aktivismen har det oppstått en ny feministisk bølge, kalt kjønnskritisk feminisme. Denne bølgen ble startet av kvinner, spesielt lesbiske og mødre, på venstresiden. Men angrepet på kvinners og barns rettigheter via transaktivisme har ført til en renaissanse for radikalfeministiske teorier for langt flere enn dette utgangspunktet. 

WHRC har på kort tid blitt etablert i over 30 land. 

WHRC Norge er etablert av Christina Ellingsen og Anne Kalvig.